Podpora rodiny

Organizace poskytující sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

HoSt

Link: http://www.hostcz.org
Kontaktní adresa: Rubešova 83/10

120 00 Praha 2

Telefon: +420 272 656 031

+420 777 801 404

E-mail:  info@hostcz.org
Zaměření: Organizace pomáhající rodinám s alespoň jedním dítětem do 6 let.
Služby:
 • Podpora dobrovolníků (dobrovolník dochází 1x týdně do rodiny)
 • Terénní sociální práce – podpora se zaměřením na interakci matka-dítě
 • Speciálně terapeutická práce (pomoc dětského psychologa, psychoterapeuta, speciálního pedagoga)

Střep

Link: http://www.strep.cz
Kontaktní adresa: Středisko pomoci dětem a rodinám Praha

Řehořova 10 130 00 Praha 3

Telefon: + 420 224 232 261
E-mail: strep.ls@centrum.cz

strep.kt@centrum.cz

Zaměření: Pomoc rodinám s dětmi
Služby:
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. podpora rodičovského chování, vedení domácnosti, hospodaření, nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, zdravotnických a školských zařízeních)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. uzavírání dohod s dětmi a rodiči o docházce do školy, podpora kontaktu rodičů se zdravotnickým nebo školským zařízením, doporučení dalších odborných služeb, volnočasových aktivit),
 • Sociálně terapeutické činnosti (např. nácvik rodičovského chování v rodinách, v průběhu návštěv ve zdravotnických nebo školských zařízeních, nácvik chování rodičů v zátěžových situacích, vytváření krizových plánů pro pravděpodobné rizikové situace rodiny)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. pomoc a podpora kontaktů s rodinou, doprovázení k jednání na úřadech, vyjednávání v zájmu klientů v institucích, pomoc ve vyplňování formulářů a dotazníků).

Arcidiézní charita Praha – projekt Magdala

Link: http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/
Kontaktní adresa: Londýnská 44, Praha 2, 120 00
Telefon: +420  251 552 790

non-stop linka pro krizové situace: 737 234 078

E-mail: magdala@praha.charita.cz
Zaměření: Osoby, které se staly oběťmi domácího násilí, obchodu s lidmi nebo určité formy komerčního zneužití nebo jsou některým z těchto jevů ohrožené. Dále jsou to rodiny s dětmi, které prošly zkušeností násilí a hledají způsob jak se s touto zkušeností vyrovnat a uzdravit své rodinné vztahy.
 • Služby:
 • Odborné sociální poradenství
 • Krizová pomoc –  zahrnuje psychologickou pomoc, zprostředkování lékařského ošetření, materiální pomoc
 • Doprovody – asistence při kontaktu a jednání s úřady a institucemi (lékaři, policie, oddělení sociálně právní ochrany dětí, soudy atd.)
 • Sociálně terapeutické služby – nácvik, obnovení a upevnění sociálních dovedností směřujících k osamostatnění, sdílení zkušeností a zážitků v rámci individuální nebo skupinové terapie
 • Psychologické poradenství – zaměřuje se na zpracování traumatických událostí a zkušeností jak u dospělých tak dětských uživatelů služby
 • Asistovaná setkávání rodičů s dětmi
 • Rodinná mediace

Triangl

Link: www.centrumtriangl.cz.
Kontaktní adresa: Chelčického 39, 130 00 Praha 3
Telefon: 420 731 056 720, +420 281 863 620
E-mail: triangl@csspraha.cz
Zaměření: Triangl je specializované zařízení  poskytující odborné psychologické, poradenské a terapeutické služby rodinám a jejich jednotlivým členům, kteří řeší osobnostní, vztahové a výchovné potíže.
Služby:
 • Individuální poradenství a terapie pro dospělé
 • Individuální poradenství a terapie pro děti a dospívající
 • Párové poradenství a terapie
 • Rodinné poradenství a terapie
 • Rozvojové a sociálně podpůrné vrstevnické skupiny pro děti a dospívající
 • Rodičovské skupiny
 • Videotrénink interakcí (VTI)

Top