Sociální práce

IMG_2557 (2)Sociální pracovnice

Sociální pracovnice poskytuje rodině dítěte umístěného v zařízení poradenskou péči v oblasti sociálně-právní ochrany dítěte, dbá při tom na ochranu jeho zájmů a práv. Aktivně pomáhá rodičům nacházejícím se v nepříznivé životní situaci hledat optimální řešení. Zprostředkovává kontakty návazných služeb, poskytuje přehledy, seznamy a informační materiály externích organizací. Podporuje a motivuje klienty k úpravě podmínek pro převzetí dětí do péče.

Sociální pracovník se řídí etickým kodexem, platnou právní úpravou a vnitřní filozofií organizace. Sociální pracovník jedná s klienty empaticky, s porozuměním a respektem. Sociální pracovník sděluje klientovi pravdivé informace srozumitelnou formou a způsobem zohledňujícím aktuální psychické rozpoložení klienta.

Klíčový pracovník

IMG_2551 (2)Sociální pracovnice plní v ZDVOP též funkci klíčového pracovníka. Klíčový pracovník navrhuje, realizuje a sjednocuje dílčí kroky vedoucí k nalezení východiska z negativní situace rodiny. Jeho úkolem je vyhodnocování kvality poskytované péče a úspěšnost dosavadní intervence. Klíčový pracovník pomáhá klientovi v komunikaci s pracovníky OSPOD, úřady práce a dalšími institucemi a organizacemi, zprostředkovává kontakt mezi klientem a ostatními pracovníky ZDVOP. Organizuje a podílí se na realizaci setkání všech zainteresovaných osob za účelem sestavení individuálního plánu rozvoje ochrany dítěte.

Top