Muzikoterapie

Muzikoterapie

Muzikoterapie neboli „léčba hudbou“ je při práci s dětmi dlouhodobě využívána. V DC jsme podpořili vznik nového modelu této terapie, podpůrné vývojové muzikoterapie (SDMT). Externí muzikoterapeuti pracují v našem zařízení i s nejmenšími dětmi formou jak aktivní tak i receptivní muzikoterapie. Na základě tohoto modelu se raná intervence dostává k dětem se smyslovým postižením (zrakovým, ale též sluchovým), s mentálním, tělesným i kombinovaným postižením, jakož i k dětem se sociálně zdravotním rizikem. Podpůrná vývojová muzikoterapie představuje ucelený model podporující jednotlivé vývojové fáze dítěte pomocí specifických technik pracujících se zvukem a hudbou v rámci předem vymezeného jasně definovaného terapeutického cíle, kde je upřednostňován terapeutický vztah. Muzikoterapie poskytuje dětem nejen poslech hudby, ale i aktivní spoluúčast na hudební produkci. Dětem s postižením pak muzikoterapeuti umožňují rozvoj emocionálního, tělesného i psychického vývoje, jakož i smyslového vnímání na základě hudebně-terapeutických procedur do té míry, jak je to jen možné.

Ve ZDVOP projekt realizován od počátku jeho zřízení. Externí muzikoterapeuti (vzděláni též v oblasti psychologie, psychoterapie a speciální pedagogiky) dochází za dětmi pravidelně jedenkrát týdně. S dětmi indikovanými k muzikoterapii pracují podle potřeb dětí individuálně nebo v menších skupinkách., kdy se děti mohou vzájemně motivovat k aktivitě i ke společné hře a učit se sociálnímu chování.

Mnohé výzkumy i zkušenosti prokázaly, že hudba plní ve vývoji člověka mnohonásobnou pozitivní funkci. Především stimuluje, harmonizuje a optimalizuje celkový psychický vývoj a to pozitivní stimulací emocí a stimulací funkcí, řízených pravou hemisférou mozku. Současně je dobrou prevencí především citové, ale i senzorické deprivace. Samozřejmě plní výborně i funkci terapeutickou u dětí s hybným nebo senzomotorickým postižením nebo tam, kde se již vytvořily citové bloky, citová deprivace nebo kde došlo ke stagnaci psychického vývoje, zvláště ke stagnaci vývoje řeči. Zvlášť výrazný efekt lze pozorovat u dětí s CAN a u dětí zrakově postižených.

Top