Logopedie

Logopedická péče

Logopedická péče je indikována u dětí, které mají problémy v expresivní složce řeči, při normálním porozumění řeči, ale i u dětí, kde jde o celkové opoždění řeči. Logoped se dítěti individuálně věnuje, podporuje rozvoj mluvidel a verbální komunikaci na dané úrovni vývoje řeči, které dítě dosáhlo. Provádí s dětmi formou hry různá dechová cvičení a cvičení mluvidel, což slouží jak pro stimulaci vývoje řeči, tak pro prevenci poruch výslovnosti. Jeho vyšetření napomáhá také k diferenciální diagnostice při zjišťování příčin opoždění vývoje řeči.

100_5019 (2)Zařízení spolupracuje s pracovištěm klinické logopedie Klinikou LOGO, za jejíž vstřícnost při naší spolupráci děkujeme. Dvakrát týdně dochází za dětmi logopedka, která pravidelně pracuje s dětmi, u nichž je logopedická péče indikována. Vzhledem ke specifickým potřebám jednotlivých dětí probíhá nyní terapie vždy individuální formou.

Cílená, systematická práce logopeda s dítětem v kombinaci s nácviky v ZDVOP, dodržování daných zásad během běžného režimu a případně i se zapojením péče speciálního pedagoga, dochází k rozvoji komunikačních kompetencí u jednotlivých dětí. Výsledky jsou individuální dle možností a schopností daných dětí od získání schopnosti navázat kontakt po zvládnutí artikulace jednotlivých hlásek.

Top