Profil a činnost

O ZDVOPIMG_1723

V rámci diagnostických, výchovných a terapeutických pobytů poskytujeme komplexní interdisciplinární péči dětem
a jejich rodinám, které se akutně ocitly v krizové situaci. Cílem je zajistit dětem životní jistoty, sociální a citové vztahy podobné rodinnému zázemí, vědomí identity a příslušnost k rodině, optimální individuální stimulaci a perspektivu otevřené budoucnosti. Z potřeb dětí a chodu zařízení vznikl také Nadační fond Dětský úsměv.  V zařízení je také realizován ve spolupráci s občanským sdružením Malíček projekt dobrovolnického hnutí s velmi dobrými zkušenostmi. Dále se dětem věnují  fyzioterapeuti, psychologové, speciální pedagog. Za podpory sponzorů je dětem nabízena celá škála podpůrných programů – muzikoterapie, keramický kroužek, jóga, ozdravné pobyty, hippoterapie ad. Pro „naše“ náhradní rodiny pořádáme pravidelná setkání s cílem podpořit u dětí pozitivní vztah k části jejich minulost a umožnit rodinám výměnu praktických zkušeností a informací.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je součástí Dětského centra.

Cílová sCilekupina

 • ohrožené děti, zejména děti do 6 let věku

Náš ZDVOP se specializuje na:

 • děti do 3 let věku
 • děti s CAN syndromem, děti traumatizované
 • děti s různými druhy handicapů (Downův syndrom, nedoslýchavost, FAS…)
 • děti drogově závislých rodičů

Sekundární cílová skupina

 • osoby dítěti blízké
 • biologičtí rodiče dítěte
 • osoby, které měly dítě v péči před jeho umístěním ve ZDVOP
 • zákonní zástupci dítěte
 • příbuzní dítěte
 • osoby dítěti blízké bez ohledu na příbuzenské vztahy
 • pěstouniCilovaSkupina
 • pěstouni na přechodnou dobu
 • adoptivní rodiče

Zásady činnosti

Zásady činnosti pro práci s dětmi a jejich rodinami:

 • klademe primárně důraz na hájení zájmů, práv a potřeb dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte,
 • jednáme vždy otevřeně ve vztahu k dětem a jejich rodinám,
 • zaujímáme nehodnotící postoj k dětem a rodičům,
 • vedeme rodinu k aktivnímu a samostatnému řešení situace,
 • nasloucháme přáním dětí a jejich rodin nebo osob dětem blízkým,
 • informujeme včas a dostatečně děti i rodiny nebo osoby blízké o důležitých skutečnostech,
 • vnímáme dítě a jeho rodinu jako celek a využíváme komplexní přístup v práci s dítětem a rodinou včetně širšího sociálního prostředí,
 • naplňujeme individuální potřeby jednotlivých dětí, zapojujeme děti do rozhodování o svém životě, v míře adekvátní jejich vývojovému stupni a rozumovým schopnostem
 • budujeme prostředí vzájemné důvěry,
 • sourozence umisťujeme společně a aktivně podporujeme sourozenecké vztahy.
Top